Interneta veikala zunda.lv personas datu pārzinis ir SIA “LKB” (reģistrācijas Nr. 4000609524), adrese: K. Valdemāra iela 149, Rīga, LV-1013, e-pasts: info@zunda.lv

Mūsu uzdevums ir nodrošināt mūsu tīmekļa vietnes apmeklētāju privātumu; šī politika nosaka Jūsu personas datu izmantošanas kārtību.

Kādi personas dati tiek apstrādāti

• Vārds, tālruņa numurs un e-pasta adrese;

• Preču piegādes adrese;

• Bankas konta numurs;

• Preču un pakalpojumu izmaksas un ar maksājumu veikšanu saistītie dati (pirkumu vēsture);

• Klientu atbalsta dati.

Personas datu izmantošana

Ar šīs tīmekļa vietnes starpniecību saņemtie dati tiks izmantoti šajā privātuma politikā vai attiecīgajās vietnes daļās noteiktajiem mērķiem.

Personas dati tiek izmantoti klienta pasūtījumu administrēšanai un preču piegādei.

Pirkumu vēstures dati (pirkuma datums, prece, daudzums, klienta dati) tiek izmantota iegādāto preču un pakalpojumu pārskata sastādīšanai un klienta izvēļu analizēšanai.

Bankas konta numurs tiek izmantots maksājumu atmaksas veikšanai klientam.

Tādi personas dati kā e-pasta adrese, tālruņa Nr., klienta vārds tiek apstrādāti, lai atrisinātu ar preču un pakalpojumu sniegšanu saistītos jautājumus (klientu atbalsts).

Personas dati kā e-pasta adrese, tālruņa Nr., klienta vārds tiek apstrādāti, lai nosūtītu Jums mūsu jaunumu lapu un citu reklāmas informāciju saistībā ar mūsu uzņēmējdarbību vai rūpīgi izvēlētu trešo personu, kuras pēc mūsu domām Jums varētu šķist interesantas, uzņēmējdarbību – pa pastu vai, ja Jūs esat tam nepārprotami piekrituši, pa e-pastu, vai ar līdzīgām tehnoloģijām (Jums ir iespējams jebkurā laikā paziņot mums, ja vairs nevēlaties saņemt mūsu reklāmas paziņojumus)

Interneta veikala lietotāja IP adrese vai citi tīkla identifikatori tiek apstrādāti interneta veikala (kā informācijas sabiedrības) pakalpojuma sniegšanas nolūkā, kā arī vietnes izmantošanas statistikas veikšanai.

Datu atklāšana

Mums ir tiesības atklāt informāciju par Jums mūsu darbiniekiem, amatpersonām, pilnvarotajiem, piegādātājiem vai apakšuzņēmējiem tiktāl, ciktāl tas ir pamatoti nepieciešams šajā privātuma politikā noteiktajiem mērķiem.
Papildus mums ir arī tiesības atklāt Jūsu personas datus:
• tādā apmērā, kādā mums to nosaka likums;
• saistībā ar jebkādu tiesvedību vai iespējamu tiesvedību;
• lai noteiktu, izmantotu vai izstāvētu mūsu likumīgās tiesības (tostarp informācijas sniegšana citām personām, lai novērstu krāpšanu un samazinātu kredītrisku);
• jebkādam mūsu uzņēmuma vai tā aktīvu, kurus mēs pārdodam (vai apsveram to pārdošanu) pircējam (vai potenciālajam pircējam); un
• jebkurai personai, kura pēc mūsu pamatota uzskata varētu vērsties tiesā vai citā kompetentā iestādē šādu personas datu atklāšanas nolūkos, gadījumos, kad pēc mūsu pamatota ieskata šāda tiesa vai iestāde varētu pamatoti pieprasīt minēto personas datu atklāšanu.
Izņemot šajā privātuma politikā norādītajos gadījums, mēs neatklājam Jūsu datus nekādām trešajām personām.

Jūsu personas datu drošība

Mēs veicam saprātīgus tehniskus un organizatoriskus pasākumus, lai novērstu Jūsu personas datu zudumu, ļaunprātīgu izmantošanu vai izmainīšanu. Visus Jūsu sniegtos personas datus mēs uzglabājam drošos (ar parolēm un ugunsmūriem aizsargātos) serveros. Protams, datu pārraide internetā pati par sevi ir nedroša, un mēs nevaram garantēt drošību ar interneta starpniecību pārsūtītajiem datiem.

datu Dzēšana

Personas datu dzēšanas gadījumā ir jāgriežas pie klientu atbalsta dienesta ar e-pasta starpniecību. Uz datu dzēšanas pieteikumu tiek sniegta atbilde, vēlākais, mēneša laikā, kā arī tiek precizēts datu dzēšanas periods.

Trešo personu tīmekļa vietnes

Šajā tīmekļa vietnē ir saites uz citām vietnēm. Mēs neesam atbildīgi par trešo personu tīmekļa vietņu privātuma politiku vai praksi.


Neskaidrību vai strīdu risināšanai izmanto noteikumu latviešu valodas versiju.